09.10.2013.

Obaveštenje o terminima za izradu tehničke dokumentacije i izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija za radio-stanice za emitere kojima se po odlukama RRA izdaju dozvole za emitovanje televizijskog programa za lokalna područja i televizijskog i radijskog programa za područje regiona

Obaveštavamo vas da će RATEL, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 44/10 i 60/13-US ) i Protokolom o saradnji RRA i RATEL, a posle dobijenih odluka o dodeli frekvencija za radio-stanice (dopis RRA, broj 03-208/12/13-43, 03-2190/13/13 od 23.09.2013. godine, primljen u RATEL 24.09.2013. godine, a koji se odnosi na dodele: L50, L152, Bgr 2, Bgr 14, B 6 i R 16) slediti sledeću proceduru:

Podnosilac prijave kome je odlukama RRA dodeljena lokacija/frekvencija je dužan da u roku od 30 dana (do 28.10.2013. godine), dostavi RATEL-u kompletnu tehničku i drugu dokumentaciju propisanu Pravilnikom o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 8/11).

Pomenuti Pravilnik se nalazi na Internet stranici Agencije, kao i obrasci zahteva za izdavanje pojedinačnih dozvola.
RATEL, na osnovu odluka iz stava 1 i zahteva RRA, u skladu sa članom 100. stav 2. Zakona o elektronskim komunikacijama i članom 39. stav 6. Zakona o radio-difuziji, izdaje dozvolu za jednu ili više radio-stanica, koja je sastavni deo dozvole za emitovanje programa, ukoliko je zahtev u skladu sa Planom raspodele radio-frekvencija i ako su ispunjeni uslovi utvrđeni Zakonom o elektronskim komunikacijama i propisima koji uređuju ovu oblast.
Ukoliko u toku provere tehničke dokumentacije, RATEL ustanovi da nisu ispunjeni propisani uslovi, obavestiće podnosioca.
U slučaju da nedostaci nisu otklonjeni ili nisu otklonjeni u datom roku, zahtev se odbija i o tome obaveštava RRA.
RATEL će izdate pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija (za radio-difuzne stanice) dostaviti RRA.
Termini za izradu tehničke dokumentacije koja se odnosi na radio-stanice višekanalnih terestričkih i satelitskih radio-veza koje služe za prenos modulacionog signala od studija do predajnika, kao i za izdavanje dozvola za iste, isti su kao i termini za radio-difuzne stanice.
RATEL će pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za ove radio-stanice dostaviti korisniku. 
 

Нема коментара:

Постави коментар

Mapa pokrivenosti Avala

Mapa pokrivenosti Avala

Mapa pokrivenosti Iriški Venac

Mapa pokrivenosti Iriški Venac

Mapa pokrivenosti Crveni Čot

Mapa pokrivenosti Crveni Čot

Mapa pokrivenosti Crveno Selo

Mapa pokrivenosti Crveno Selo

Mapa pokrivenosti Maljen

Mapa pokrivenosti Maljen

Mapa pokrivenosti Ljubovija-Nemić

Mapa pokrivenosti Ljubovija-Nemić

Mapa pokrivenosti Besna Kobila

Mapa pokrivenosti Besna Kobila

Mapa pokrivenosti Bitovik

Mapa pokrivenosti Bitovik

Mapa pokrivenosti Deli Jovan

Mapa pokrivenosti Deli Jovan

Mapa pokrivenosti Pljačkovica

Mapa pokrivenosti Pljačkovica

Mapa pokrivenosti Crni Vrh Jagodina

Mapa pokrivenosti Crni Vrh Jagodina

Mapa pokrivenosti Kulma-Kladovo

Mapa pokrivenosti Kulma-Kladovo

Mapa pokrivenosti Crvni Vrh Pirot

Mapa pokrivenosti Crvni Vrh Pirot

Mapa pokrivenosti Gučevo

Mapa pokrivenosti Gučevo

Mapa pokrivenosti Tornik

Mapa pokrivenosti Tornik

Mapa pokrivenosti Šutenovačko brdo

Mapa pokrivenosti Šutenovačko brdo

Mapa pokrivenosti Tupižnica

Mapa pokrivenosti Tupižnica

Mapa pokrivenosti Vršački breg

Mapa pokrivenosti Vršački breg

Mapa pokrivenosti Kikinda

Mapa pokrivenosti Kikinda

Mapa pokrivenosti Bajina Bašta

Mapa pokrivenosti Bajina Bašta

Mapa pokrivenosti Crna Trava 1

Mapa pokrivenosti Crna Trava 1